اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

ردیفنام و نام خانوادگیسمتنمایندهتحصیلاتسوابق کاری (سال)تاریخ انتصاب
1احمد رضوانی نائینیرئیس هیات مدیرهشرکت رویا ساختمان آریاکارشناسی ارشد مدیریت301402/07/30
2رامین رادمنشمدیرعامل و عضو هیات مدیرهبنیاد پانزده خرداددکتری اقتصاد دارویی و دکتری حرفه ای داروسازی181402/07/30
3مهدی نظافتیعضو هیات مدیرهشرکت امید نیک کیشدکتری داروسازی101402/07/30
4ابوالفضل اصلانینایب رئیس هیات مدیرهشرکت صنعتی سپنتادکتری تخصصی داروسازی صنعتی201402/07/30
X