اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات سوابق کاری
(سابقه بیمه)
تاریخ انتصاب
۱ احمدرضوانی نائینی نماینده شرکت نوآور به عنوان رئیس هیئت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت 29 1400/02/18
2 علیرضا پرچکانی نماینده بنیاد 15 خرداد به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره کارشناسی ارشد حسابداری 25 1400/02/18
3 سید محمدعلی آقا سید هاشم نماینده شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا به عنوان عضو هیئت مدیره کارشناسی مکانیک 22 1400/02/18
4 خسرو میرزایی نماینده شرکت امید نیک کیش و به عنوان عضو هیئت مدیره کارشناسی حقوق 34 1400/02/18
5 داود حبیبی نماینده شرکت صنعتی سپنتا و عضو هیئت مدیره کارشناسی اقتصاد 22 1400/02/18
X