اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات سوابق کاری
(سابقه بیمه)
تاریخ انتصاب
۱ احمدرضوانی نائینی نماینده شرکت نوآور به عنوان رئیس هیئت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت ۲۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲ علیرضا پرچکانی نماینده بنیاد ۱۵ خرداد به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره کارشناسی ارشد حسابداری ۲۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳ سید محمدعلی آقا سید هاشم نماینده شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا به عنوان عضو هیئت مدیره کارشناسی مکانیک ۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴ خسرو میرزایی نماینده شرکت امید نیک کیش و به عنوان عضو هیئت مدیره کارشناسی حقوق ۳۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵ داود حبیبی نماینده شرکت صنعتی سپنتا و عضو هیئت مدیره کارشناسی اقتصاد ۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
X