بروزرسانی محصولات تولیدی

بروزرسانی محصولات تولیدی

به منظور توسعه فعالیت‌ها با شرکای تجاری، افزایش درآمدهای عملیاتی و بهره‌گیری از حداکثر پتانسیل‌های موجود، بخشی از ظرفیت تولید در شرکت داروسازی ریحانه به تولیدات کارمزدی تخصیص یافته است. لیست برخی شرکت‌های طرف قرارداد و محصولات آنها به شرح زیر می‌باشد:

X