ریفن (استامینوفن/ایبوپروفن/کافئین)

ریفن (استامینوفن/ایبوپروفن/کافئین)

ریفن استامینوفن 325/ کافئین 40/ ایبوپروفن 200 (کپسول خوراکی) این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن …

21 اردیبهشت 1400
بازدید0