سیویا 50 (سیلدنافیل)

سیویا 50 (سیلدنافیل)

سیویا 50 سیلدنافیل قرص روکشدار خط دار این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران …

21 اردیبهشت 1400
بازدید0
سیویا 100 (سیلدنافیل)

سیویا 100 سیلدنافیل قرص روکشدار خط دار این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران …

21 اردیبهشت 1400
بازدید0