تامسولوسین

  تامسولوسین پیوسته رهش 0.4 میلی گرم کپسول خوراکی این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن …

21 اردیبهشت 1400
بازدید0