ریپنتین 300 (گاباپنتین)

ریپنتین 300 (گاباپنتین)

ریپنتین 300 گاباپنتین کپسول خوراکی این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید. …

21 اردیبهشت 1400
بازدید0
پرگابالین 150

پرگابالین 150 کپسول های 150 میلی گرم دسته دارویی: موثر بر سیستم اعصاب مرکزی (CNS) شکل دارویی: کپسول مکانیسم اثر: پرگابالین با اتصال به قسمت آلفا-2-دلتا (یک زیر واحد فرعی …

21 اردیبهشت 1400
بازدید0
پرگابالین 100

پرگابالین 100 کپسول های  100 میلی گرم دسته دارویی: موثر بر سیستم اعصاب مرکزی (CNS) شکل دارویی: کپسول مکانیسم اثر: پرگابالین با اتصال به قسمت آلفا-2-دلتا (یک زیر واحد فرعی …

21 اردیبهشت 1400
بازدید0
پرگابالین 75

پرگابالین 75 کپسول های 75 میلی گرم دسته دارویی: موثر بر سیستم اعصاب مرکزی (CNS) شکل دارویی: کپسول مکانیسم اثر: پرگابالین با اتصال به قسمت آلفا-2-دلتا (یک زیر واحد فرعی …

21 اردیبهشت 1400
بازدید0
رلفت 100 (سرترالین)

رلفت 100 سرترالین قرص روکشدار خط دار 100 میلی گرم این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف …

21 اردیبهشت 1400
بازدید0
رلفت 50 (سرترالین)

رلفت 50 سرترالین قرص روکشدار خط دار 50 میلی گرم این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف …

21 اردیبهشت 1400
بازدید0
پرگابالین 50

پرگابالین 50 کپسول های 50 میلی گرم دسته دارویی: موثر بر سیستم اعصاب مرکزی (CNS) شکل دارویی: کپسول مکانیسم اثر: پرگابالین با اتصال به قسمت آلفا-2-دلتا (یک زیر واحد فرعی …

21 اردیبهشت 1400
بازدید0
ریپنتین 100 (گاباپنتین)

ریپنتین 100 گاباپنتین کپسول خوراکی این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید. …

21 اردیبهشت 1400
بازدید0